บุหรี่นอก ดีเจ ดำ D&J

ราคา 250 บาท/คอตตอน

บุหรี่นอก ดีเจ ดำ บุหรี่นอก DJ ดำ บุหรี่ราคาพิเศษ ราคาส่ง รสชาตินุ่มนวล มีทั้งแบบโอนเงินและเก็บเงินปลายทาง D&J Black Edition (ซองแข็ง) : ความแรงปานกลางแต่จะนุ่มกว่าตัวสีแดงนิดหน่อย ไม่บาดคอ สายแดงต้องห้ามพลาด สูบได้เรื่อยๆ ควันดี ใบยาดี เป็น Luxury Blend มาพร้อมซอง TASTE GUARD แบบสติ๊กเกอร์ ช่วยกันลมเข้า จึงทำให้บุหรี่สดใหม่อยู่เสมอ แม้จะเก็บไว้นาน

สินค้าหมดแล้ว

รีวิวบุหรี่นอก ดีเจ ดำ D&J ราคาถูก

D&J BLACK EDITION CLASSIC บุหรี่คลาสสิกสายนุ่ม สัญชาติเยอรมัน ที่ใช้ใบยาพรีเมี่ยมเกรด A ที่ดีที่สุดในการผลิต จึงได้รสชาติที่ลงตัว นุ่มกลมกล่อม และมี SUPER SEAL ช่วยรักษารสชาติของบุหรี่ให้สดใหม่อยู่เสมอ.  ซองแขง ความแรงปานกลางแตจะนมกวาตวสแดงนดหนอย ไมบาดคอ สายแดงตองหามพลาด สบไดเรอยๆ ความแรงปานกลางแตจะนมกวาตวสแดงนดหนอย ไมบาดคอ สายแดงตองหามพลาด สบไดเรอยๆ ควนด edition ซองแขง ความแรงปานกลางแตจะนมกวาตวสแดงนดหนอย ไมบาดคอ สายแดงตองหามพลาด บหรราคาพเศษ ราคาสง รสชาตนมนวล มทงแบบโอนเงนและเกบเงนปลายทาง dj guard แบบสตกเกอร ชวยกนลมเขา จงทำใหบหรสดใหมอยเสมอ แมจะเกบไวนาน black edition ซองแขง ความแรงปานกลางแตจะนมกวาตวสแดงนดหนอย ไมบาดคอ ราคาสง รสชาตนมนวล มทงแบบโอนเงนและเกบเงนปลายทาง dj black dj black edition ซองแขง ความแรงปานกลางแตจะนมกวาตวสแดงนดหนอย รสชาตนมนวล มทงแบบโอนเงนและเกบเงนปลายทาง dj black edition taste guard แบบสตกเกอร ชวยกนลมเขา จงทำใหบหรสดใหมอยเสมอ

LINE LOGO SVG ติดต่อแอดมิน